ریحانه علی

عضو تیم آموزشی عربی آموز

درباره استاد:
یکی از نویسندگان کتاب آموزشی عربی آموز، از مدرسین برتر حوزه عربی محاوره در لهجه های عمانی، قطری، اماراتی، کویتی و عراقی. مترجم زبان عربی و مقاله نویس.